Kulttuuriavustukset 2019

Vapaa-ajanlautakunnan avustukset jaetaan avustus- ja palkitsemissäännön mukaisesti (katso alapuolella oleva teksti).

Esittävän taiteen talo toimintatukea voivat hakea keuruulaiset toimijat lähinnä kulttuuritalo Kimarassa järjestettävän toiminnan tukemiseen.

Toiminta Avustuslomake vapaa-ajanlautakunta

Toimintatukilomake Estata

Vapaa-ajanlautakunnan avustus- ja palkitsemissääntö 2019

Vuosiavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka vapaa-ajanlautakunta hyväksymänsä määrärahan puitteissa myöntää paikallisille nuorisojärjestöille sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen.

Kohdeavustuksilla tarkoitetaan niitä viranhaltijapäätöksenä tai yhteistyö- sekä avustussopimuksella jaettavia avustuksia, joita vapaa-ajanlautakunnan hyväksymän määrärahan puitteissa myönnetään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöille sekä vapaille toimintaryhmille vuosittain erikseen hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaan.

Idis –avustus on lasten ja nuorten (alle 29v) uusille toimintamuodoille, kokeiluille ja tapahtumille tarkoitettu avustusmuoto. Osallistuminen toimintaa on oltava avointa kaikille toiminnan alkaessa ja tapahtumat avoimia. Avustusta jaetaan ensimmäisenä vuonna (2019) 1500€ / max. 10 hanketta. Hakuaika on 30.3. mennessä, jonka jälkeen valinta tuettavien hankkeiden osalta tehdään. Avustus jaetaan yleiseltä vapaa-aikatoimen kustannuspaikalta, jolloin se ei kohdennu vain yhden palveluyksikön alle, kuten muissa avustusmuodoissa.

Suurtapahtuma-avustuksella tarkoitetaan avustusta, jota myönnetään kansainvälisen, kansallisen tai paikallisen suurtapahtuman järjestämiseen. Avustusta myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille. Avustukset jaetaan viranhaltijapäätöksellä tai yhteistyösopimuksella.

Avustuksenhakija voi kuulua vain yhden kaupungin palveluyksikön alle (esim. liikunta-, kulttuuri- tai nuorisopalvelut), jonka kautta avustus myönnetään. Kaikkien avustusta hakevien järjestöjen on toimitettava edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus vapaa-aikatoimeen.

Vapaa-ajanlautakunta jakaa vuosittain liikunnan-, kulttuurin- , nuorisotyön ja matkailun alalla ansioituneita henkilöitä tai ryhmiä harkintansa mukaan.

Avustusmäärärahojen hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksamisessa, avustusten käytön valvonnassa ja selvitysten käsittelyssä noudatetaan tätä avustussääntöä ja kunnan määräyksiä. Mikäli avustuksen käyttämiseen liittyy epäselvyyksiä pyydetyissä tositteissa kulujen suuruuden tai väärän käyttötarkoituksen osalta, etukäteen maksettu avustus voidaan periä takaisin.

Kohdeavustukset paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen

Avustusta ja toimintatukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti

 • Rekisteröidylle yhdistyksille kulttuurituotantoihin, jotka ovat avoimia kaikille sekä järjestön toiminnan kannalta muihin keskeisiin hankkeisiin, projekteihin ja hankintoihin (viranhaltijapäätös)
 • Vapaille toimintaryhmille ja yksittäisille taiteilijoille tuotantotukena (tappiontakauksena) kulttuurituotantoihin, joka ovat kaikille avoimia.
  1. Kun hakija on rekisteröitymätön työryhmä, merkitään hakijaksi ryhmän yhdyshenkilö ja hänen pankkitilinsä. Muut henkilöt merkitään nimellä ja he vastaavat avustuksesta yhteisesti.
 • Avustusta myönnetään
 1. Kaupungin kulttuuritoimen ja toisen osapuolen kanssa erikseen sovittujen kulttuurituotantojen tekemiseen ja tukemiseen erillisen yhteistyösopimuksen mukaan. Avustusta jaettaessa huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa, taiteellinen taso, toiminnan vaikuttavuus, laatu sekä alueellinen tasapuolisuus. Avustusten maksatus tapahtuu jälkikäteen avustuksen käytöstä saatua selvitystä/kuittijäljennöksiä ja vastaan.
 2. Avustusta ei myönnetä
 3. Avustuksen osalta avustussumma voi olla enintään 40 % toteutuneista menoista. Pienin jaettava avustussumma on 100 euroa ja suurin 600 €. Harkinnanvaraisesti voidaan myöntää suurempikin avustus, mikäli kohteen laatu ja laajuus niin vaatii.
 4. Samalle hakijalle ei myönnetä toistuvasti saman sisältöisiin hankkeisiin avustusta, vaan niitä jaetaan pääsääntöisesti vuorotteluperiaatteella

Avustusta ei myönnetä pääsääntöisesti

 • peruskoulutukseen, ammatillisiin opintoihin
 • opinto-, näyttely- tai virkistysmatkoihin toiselle paikkakunnalle
 • yksittäisen kuntalaisen omaan harrastus- ja sivistystoimintaan
 • elinkeino- ja yrityselämän tukemiseen niille kulttuuritoimijoille, joiden järjestön/ryhmän jäsenistä 2/3 koostuu alle 29-vuotiaista henkilöistä, avustus jaetaan pääsääntöisesti nuorisopalveluiden avustusmäärärahoista. Avustukset ovat haettavissa ympäri vuoden ja niitä jaetaan kalenterivuoden aikana budjettimäärärahan puitteissa. 2.2. Erityisavustus vuodelle 2019 Mittavien erityisprojektien ja hankkeiden osalta avustusta haetaan edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Hakemukseen liitetään yksityiskohtainen hankesuunnitelma kustannusarvioineen. Avustuspäätös tehdään viranhaltijapäätöksenä. Avustus julistetaan haettavaksi 13.5.2019 mennessä

2.3. Keuruun kulttuuripalkinto (850 €)

Vapaa-ajanlautakunta myöntää palkinnon keuruulaiselle tai keuruulaislähtöiselle henkilölle tai henkilöryhmälle seuraavien jakoperusteiden mukaan:

Palkinnon saaja voi olla taiteen tuottaja, esittäjä, ohjaaja tai järjestäjä, joka on merkittävällä tavalla ollut mukana keuruulaisessa kulttuurielämässä. Huomionosoitus voidaan antaa myös henkilölle tai ryhmälle, joka on edellisenä vuonna tai vuosina yltänyt jonkin taiteen alan maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävään saavutukseen. Sopivan saajan puuttuessa palkinto voidaan myös jättää jakamatta.

Palkinnon saajasta päättää vapaa-ajanlautakunta.

2.4. Lastenkulttuurin kunniamaininta

Huomionosoitus jaetaan tunnustuksena keuruulaiselle lastenkulttuurin alalla toimivalle henkilölle tai ryhmälle merkittävästä ja ansiokkaasta työstä tai teosta Keuruun lastenkulttuurin hyväksi.

Huomionosoituksen saajasta päättää vapaa-ajanlautakunta.

2.5. Muut kunniamaininnat

Lautakunta voi palkita vuosittain kunniamaininnalla myös muita kulttuurityön alalla ansioituneita henkilöitä ja ryhmiä harkintansa mukaan.

2.6. Nuorisokulttuurin stipendirahasto

Avustusta ei toistaiseksi voida myöntää pääoman vähyyden vuoksi. Avustusten jakamisesta päättää vapaa-ajanlautakunta.

 HAKEMUSKAAVAKKEIDEN PALAUTUS

Hakemukset toimitetaan osoitteella:

Keuruun vapaa-aikatoimi, Multiantie 5, 42700 KEURUU

tai sähköpostilla virva.asp@keuruu.fi